תקנון האתר

התקנון מחייב את כל גולשי אתר די ג'יי פנטזי גרופ (להלן: "האתר") אשר נותן שירותי פרסום לבעלי מקצוע

 

תקנון זה אינו תקף למפרסמים ובעלי מקצוע המציגים את שירותיהם באתר

אנו מודים לך (להלן - "הגולש") על בחירתך להיכנס לאתר זה ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו (להלן ביחד - "האתר"). בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, וכן ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים (להלן- "השירותים").

במסגרת תנאי שימוש אלו, "הגולש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה 

 

הסכם זה הינו מסמך משפטי בין האתר ובינך – הגולש.

אנא קרא אותו בעיון רב לפני שהנך משתמש באתר.

על-ידי שימוש באתר הגולש מסכים ומתחייב לכל התנאים של הסכם זה כפי שיפורטו להלן.

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, האתר יפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום לאתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.

אם אינך מסכים לתנאים, אנא אל תשתמש ו/או תירשם לשירות האתר.

האתר שומר על זכותו להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

בתקנון זה "האתר" כולל את מנהליה, עובדיה, בעלי מניותה וכל מי מטעמה של חברת תותח האינטרנט בע"מ ואין הוא כולל את המפרסמים באתר.

תלונות הקשורות בשירות יש לשלוח לכתובת הבאה:

 Totach.internet@gmail.com

 

תיאור השירות של האתר

האתר נותן שירות פרסום לבעלי מקצוע אשר משתמשים בשם האתר " די ג'יי פנטזי גרופ" (להלן- "שם האתר") לצורך פרסום (להלן- "בעלי מקצוע").

שם האתר אינו מהווה שם של חברה או של עסק העומד בפני עצמו ואינו ישות משפטית מכל סוג כי אם שם הנועד למטרת מיתוג ו/או שיווק ו/או פרסום האתר. 

האתר מציע פלטפורמה פרסומית לבעלי מקצוע המעוניינים להציע את שירותיהם לקהל הגולשים

 האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לגרוע ממגוון השירותים המוצעים בו מעת לעת לפי שיקוליו הבלעדיים.

 

התנהגות הגולש באתר: הצהרות והתחייבויות

הגולש מצהיר בזאת כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באתר לרבות בגין נזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מפעולותיהם ו/או מחדליהם של בעלי המקצוע אותם יזמין דרך האתר.

כל נושא שירותיו של בעל המקצוע יידון מול בעל המקצוע עצמו.

יודגש כי הגולש מצהיר כי הוא יודע שלאתר ולבעליו אין כל מיומנות בשירות המפורסם באתר, אם כי רק לבעלי המקצוע המפורסמים באתר עצמם ולפיכך רק בעלי המקצוע עצמם ישאו באחריות לשירותיהם על כל נזק ו/או הפסד ו/או רשלנות ו/או אי הסכמות פרוצדורליות ו/או יצירתיות ו/או אחרות.

יודגש בשנית כי הגולש מצהיר בזאת כי הוא מבין שלאתר אין כל אחריות בגין שירותיהם של בעלי המקצוע המפורסמים באתר.

 

הגולש אינו רשאי:

להעביר, להפיץ ו/או לשכפל מידע אשר מפר חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צד שלישי כלשהו.

להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות במערכת, למערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

הגולש יהיה אחראי לשפות את האתר ומי מטעמו לרבות צדדים שלישיים כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה הנובעים באופן ישיר או עקיף או הקשורים לשימוש בשירות האתר לרבות מעשה או מחדל של הגולש.

 

תשלום

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום כלשהו, אלא אם צוין אחרת במפורש באתר.

 

מספר הטלפון המפורסם באתר

מספר הטלפון המפורסם באתר הינו מספר טלפון וירטואלי הנועד לקשר שיחות לבעלי מקצוע הנותנים שירות באזורים שונים בארץ באמצעות מרכזייה.

יודגש כי על אף היות מספר הטלפון בבעלות האתר, הרי שמדובר בקו שכזה לצורכי נוחות בלבד יש לציין כי לולא היה מספר הטלפון של האתר פועל באופן שכזה, היה על בעלי האתר לפרסם בכל מקום בו מופיע המספר האחד את מספרי הטלפון האישיים של כל בעלי המקצוע המפורסמים באתר מהאזורים השונים בארץ. הדבר היה פוגע בנוחות השימוש באתר ולכן מספר הטלפון של האתר פועל בשיטה הזו.

לנוכח האמור מודגש בזאת כי כל האחריות מרגע הגעת השיחה לבעל המקצוע, הינה על אחריות הגולש ובעלי המקצוע. השיחה עצמה נעשית בקו הטלפון האישי של בעל המקצוע ולפיכך לאחר ההתקשרות הראשונית על בעל המקצוע לספק לגולש את מספר הטלפון האישי שלו להמשך ההתקשרות. גם במידה ולא עשה כן בעל המקצוע הרי שמדובר במחדלו שלו ועדיין כל האחריות לשירותיו חלה עליו בלבד ולא על האתר בשופ אופן שהוא.

האתר אינו אחראי לתוכן השיחה ו/או ההתנהלות מרגע קבלת השיחה אצל בעל המקצוע.

 

אחריות והגבלת אחריות

לאתר אין אחריות בשום דרך או צורה שהיא לזמינות השירותים, לאמינות ולדיוק הנתונים ולתכנים המוצגים באתר. התכנים באתר נועדו לצורכי קידום אתרים במנוע חיפוש ו/או מיתוג ו/או שיווק ונכונים לבעלי המקצוע עצמם ולא לאתר.  האתר אינו אחראי לתוצאות המתקבלות מהשימוש בשירות, לאמיתותם, דיוקם, תקפותם ו/או שלמותם של התכנים שנמסרו באתר ו/או אצל בעלי המקצוע ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות גולשים לאתרים אחרים.

בשום מקרה לא יהיה האתר ו/או כל נציג מטעם חברת תותח האינטרנט בע"מ אחראי לכל הפסד או נזק שייגרמו לכל צד שהוא אשר הסתמך על התכנים המופיעים בשירות האתר. כל הסתמכות של הגולש על התכנים, שירותים, פרסומים המוצגים באתר זה ו/או מידע העולה מקישוריות המפנות גולשים לאתרים אחרים הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הגולש.

האתר אינו מבצע ניפוי של מציעי השירות ו/או מקבלי השירות הנרשמים לאתר בכל דרך וצורה כלשהי ועל כן לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף הנובע מהשימוש בשירות אשר הוצג באתר.

למען הבהירות יודגש כי כל אחריות לשירות ו/או לנזקים ישירים ו/או לנזקים עקיפים ו/או לנזקי צד ג' כתוצאה מהשירות ו/או כתוצאה מרשלנות ו/או כתוצאה מעניינים פרוצדורליים או אחרים הם על אחריות בעל המקצוע או נותן השירות ולא על האתר.

 האתר אינו צד אחראי לתנאי העסקה בין הגולש לבעלי המקצוע שהקשר ביניהם נוצר באמצעות השימוש באתר, לרבות תנאי התשלום ו/או ביצוע התשלום בפועל, וכן לא יישא באחריות לשירותים ו/או נכסים שניתנו בעקבות התקשרות זו. חובתם של הגולשים היא לוודא שההתקשרות בינם לבין נותן השירות נעשית עפ"י כל דין.

 

קניין רוחני

האתר הנו הבעלים של כל הזכויות בשירות האתר. השירות כולל את כל החומר שיש לגביו זכויות יוצרים והקניין הרוחני לרבות שמות וסימנים מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, תוכן, גרפיקה ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. כל שימוש בלתי מורשה בהם עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת. הגולש אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, לשחזר, להציג בפומבי, למכור, או לעשות שימוש מסחרי ו/או ציבורי כלשהו במידע ו/או בכל חלק הימנו. אין להעתיק, לשכפל, לצלם , להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ מידע הכלול באתר, או חלקים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכאני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור בכתב מהאתר.

 

שונות

השירותים המוצגים באתר מוצעים לך כמו שהם והאתר אינו מתחייב כי השימוש באתר לא יופרע, יהיה זמין בכל עת, יהיה מובטח וללא טעויות או שיתאים לדרישותך, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן.

לאתר או נציגיו אין ולא תהיה להם האחריות מפורשת או מכללא, חוקית או אחרת בכל הקשור לשירותים המסופקים על ידם, טעות, פגם, הפסד, או כל נזק אחר שייגרם ו/או עלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש כלפי כל אדם העושה שימוש באתר לרבות צדדים שלישיים.

 

האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

שם:
טלפון:
דוא''ל:
 

 

ראשי
אודות

דיג'יי לאירועים
דיגיי לחתונה
דיגיי לבר מצווה

מגנטים לאירועים

בעלי מקצוע

דיגיי לבת מצווה
דיגיי לברית
דיגיי לבריתה
הגברה
דיגיי לימי הולדת
קריוקי

דיגיי לחינה
דיגיי למסיבה
דיגיי לאירועים פרטיים
מסיבת אוזניות

מאמרים
תמונות

המלצות
טיפים לאירוע מושלם
אטרקציות לאירועים
צור קשר

קישורים מומלצים

תקליטן לאירועים

 תקליטן לברית

קריוקי

תקליטן לאירועים

תקליטן לחתונה
תקליטן לבר מצווה
תקליטן לבת מצווה
תקליטן ליום הולדת
תקליטן לבריתה
תקליטן לחינה
תקליטן למסיבה
תקליטן לאירועים פרטיים 

קישורים:

משלוחי מתנות שבנג

מתופפים לכניסה לאירועים 
השוואת מחירים של קייטרינג 
וילות מומלצות לאירועים
אירועים ביאכטה

וילות בצפון לאירועים

 

 

האתר הינו אתר פרסומי המאגד בתוכו בעלי מקצוע מהתחום שאין להם קשר לבעלי האתר.

אין בעלי האתר ומחברי התכנים השונים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות עבודתם של בעלי המקצוע או שימוש במידע המופיע באתר. 
©
כל הזכויות שמורות. השימוש כפוף לתקנון האתר

אתר החוגים והפנאי המוביל בישראל נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים